Договір

ЗАТВЕРДЖЕНО: Наказом Директора
ТОВ «ТВІНТЕЛ»
від «13» травня 2016 року №10

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА)
про надання телекомунікаційних послуг

м. Київ

Товариство з обмеженою відповідальністю «ТВІНТЕЛ» створене та зареєстроване відповідно до законодавства України, включене до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформації України від 01 листопада 2012 року № 552, внесене до Реєстру операторів та провайдерів телекомунікацій за № 2899.
Товариство з обмеженою відповідальністю «ТВІНТЕЛ» (надалі — Провайдер), керуючись ст.ст. 205, 633, 641 Цивільного Кодексу України, Законом України «Про телекомунікації», Постановою Кабінету міністрів України від 11 квітня 2012 року № 295 «Про затвердження Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг» та Рішенням НКРЗІ від № 552 від 01.11.2012 зі змінами та доповненнями, публічно пропонує необмеженому колу фізичних осіб (надалі — Абонент) можливість отримання телекомунікаційних послуг, для чого публікує (розміщує) даний Публічний договір (оферта) про надання телекомунікаційних послуг (надалі — Договір) про наступне:

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

Публічний договір — правочин про надання та отримання телекомунікаційних послуг на умовах оплати, укладений між Провайдером і Абонентом на умовах Публічної оферти в момент акцепту Абонентом її умов.
Публічна оферта — пропозиція Провайдера, адресована необмеженому колу осіб укласти з ним Договір про надання телекомунікаційних послуг, що містять в публічній оферті.
Акцепт — повна й безумовна згода Абонентом на укладення Договору на умовах, визначених публічною офертою.
Абонент — споживач телекомунікаційних послуг, який отримує телекомунікаційні послуги на умовах цього Договору, який передбачає підключення кінцевого обладнання, що перебуває в його власності або користування до телекомунікаційної мережі.
Кінцеве обладнання — обладнання, яке належить Абоненту або використовується Абонентом, призначене для з’єднання з телекомунікаційною мережею Провайдера з метою забезпечення доступу до телекомунікаційних послуг (комп’ютер, маршрутизатор тощо).
Інтернет — всесвітня інформаційна система загального доступу, яка логічно зв’язана глобальним адресним простором та базується на Інтернет-протоколі, визначеному міжнародними стандартами.
Провайдер — суб’єкт господарювання, який має право на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій.
Сторони — разом іменовані Абонент і Провайдер.
Послуги — послуги доступу до мережі Інтернет, які надаються Провайдером Абонентам у відповідності до діючих Тарифних планів. Обсяги передачі інформації та максимальна швидкість доступу вказані у Тарифних планах.
Спам — електронні, текстові та\або мультимедійні повідомлення, які без попередньої згоди (замовлення) споживача масово надсилаються на його адресу електронної пошти або кінцеве обладнання Абонента, крім повідомлень Провайдера щодо наданих Послуг.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Провайдер надає Абоненту для особистого використання телекомунікаційні послуги з доступу до Інтернет за умови технічної можливості у Провайдера надання таких послуг, а Абонент зобов’язується своєчасно їх оплачувати в порядку та у строки визначені даним Договором.
1.2. Послуги, які пропонуються Абоненту та які Абонент замовляє й оплачує відповідно до умов даного Договору, їх вартість, параметри, характеристики тощо містяться в затверджених Провайдером Тарифних планах, з якими Абонент може ознайомитися на сайті Провайдера http://www.tvintel.com.ua (надалі — «сайт Провайдера») та за телефоном Провайдера (044) 377-72-70.
1.3. Абоненту можуть надаватися окремі додаткові платні Послуги, сервіси (надалі — «Додаткові послуги») відповідно до переліку тарифів, встановлених Провайдером, з якими можна ознайомитись на сайті Провайдера та за телефоном Провайдера.
1.4. Якість Послуг, що надаються Абоненту за даним Договором, відповідає показникам якості, що затверджені Наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України «Про затвердження Показників якості послуг із передачі даних, доступу до Інтернету та їх рівнів» від 28.12.2012 р. №803.
1.5. Даний Договір публічно доводиться до відома усіх Абонентів та споживачів шляхом його розміщення (публікації) на офіційному сайті Провайдера.

2. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ.
ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА ТЕХНІЧНІ УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

2.1. Договір про надання телекомунікаційних послуг укладається шляхом надання повної й безумовної згоди (акцепту) Абонента на укладення Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.
2.2. Безумовною згодою (акцептом) на укладення даного Договору є підписання Абонентом Заяви про приєднання до Договору (Додаток № 1 до Договору).
2.3. Всі умови даного Договору, є обов’язковими для Абонента та Провайдера. Підписанням Заяви про приєднання до Договору (Додаток №1 до Договору) Абонент підтверджує факт ознайомлення та згоди з умовами даного Договору в повному обсязі.
2.4. Абонент шляхом підписання заяви про приєднання до Договору (Додаток №1 до Договору) підтверджує, що послуги з підключення до телекомунікаційної мережі надані Провайдером в повному обсязі та підтверджує факт відсутності з його сторони будь-яких претензій.
2.5. Часом, з якого розпочинається надання Послуг, є момент фактичного надходження коштів на особовий рахунок Абонента в порядку та розмірі, що встановлені Тарифними планами та умовами даного Договору.
2.6. Послуги надаються Абоненту цілодобово, сім днів на тиждень.
2.7. Ідентифікація кінцевого обладнання абонента здійснюється через ІР-адресу, інформація про яку міститься в Особистому кабінеті Абонента на сайті Провайдера.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ АБОНЕНТА

Абонент має право:
3.1. Своєчасно отримувати телекомунікаційні послуги встановленої якості.
3.2. На отримання від Провайдера відомостей щодо наданих Послуг.
3.3. Змінювати поточний Тарифний план на будь-який інший, попередньо повідомивши про це Провайдера шляхом письмової заяви або звернувшись до цілодобової технічної підтримки Провайдера.
3.4. На отримання від Провайдера інформації про зміст, якість, вартість та порядок надання Послуг.
3.5. На отримання від Провайдера інформації про зміну умов надання Послуг і тарифів на їх надання.
3.6. Розірвати Договір в односторонньому порядку шляхом подання відповідної заяви Провайдеру за 15 (п’ятнадцять) календарних днів до бажаної дати за адресою, вказаною у Додатку №1 до Договору, із зазначенням причин розірвання (за умови відсутності заборгованості Абонента перед Провайдером).
3.7. На відмову від оплати Послуг за весь час пошкодження телекомунікаційних мереж та технічних засобів, що призвело до тимчасового припинення надання Послуг у разі порушення Провайдером граничних строків усунення пошкодження, якщо таке пошкодження виникло не з вини Абонента — з дати реєстрації одержання Провайдером відповідної заяви (усної чи письмової).
3.8. На відмову від оплати телекомунікаційної Послуги, яка не замовлялася.
3.9. На повернення від Провайдера невикористаної частки коштів у разі відмови від Послуг у випадках і порядку, визначених Договором.
3.10. У разі незгоди з новими тарифами Провайдера, Абонент має право відмовитись від Послуг та розірвати цей Договір, попередивши про це Провайдера до введення в дію змін на тарифи. У разі, якщо Абонент до введення в дію нових тарифів не повідомив Провайдера про відмову від Послуги, вважається, що Абонент погодився зі зміною Тарифів.
3.11. Подати заяву про тимчасове припинення надання Послуг на строк, зазначений у заяві, але не більш як три місяці. При цьому такий строк може змінюватися за окремою заявою Абонента. Тимчасове припинення надання послуг в даному випадку оплачується в порядку та розмірі, що встановлені Тарифними планами та умовами даного Договору.
3.12. Переоформити Договір на ім’я одного з членів сім’ї відповідно до порядку, встановленого законодавством.
3.13. На захист персональних даних, які надає Абонент під час оформлення Заяви на приєднання до Договору (Додаток №1 до Договору).
3.14. Вимагати пред’явлення службового посвідчення представників Провайдера.
3.15. На відмову від Послуг у порядку, встановленому Договором.
3.16. На припинення Провайдером надання Послуг, яку Абонент не замовляв, у тому числі розсилання електронних текстових, мультимедійних та голосових повідомлень, спаму.
3.17. На відшкодування збитків, заподіяних унаслідок невиконання чи неналежного виконання Провайдером обов’язків, передбачених Договором або законодавством.
3.18. На оскарження неправомірних дій оператора, провайдера згідно із законодавством.
3.19. Інші права, передбачені Правилами та чинним законодавством України.

Абонент зобов’язується:
3.20. Перед початком отримання та оплатою Послуг Провайдера ознайомитися з умовами цього Договору.
3.21. Дотримуватись умов цього Договору, в тому числі своєчасно оплачувати отримані Послуги.
3.22. Повідомляти Провайдера про зміну реквізитів, зазначених в Договорі (Додаток №1) у строк не менш ніж 10 календарних днів з моменту виникнення таких змін.
3.23. Своєчасно ознайомитися та виконувати зобов’язання, передбачені чинним Договором та тарифами, а також зі змінами (доповненнями) до них та в повному обсязі.
3.24. Не використовувати кінцеве обладнання для вчинення протиправних дій або дій, що суперечать інтересам національної безпеки оборони та охорони правопорядку.
3.25. Надавати Провайдеру достовірну інформацію, необхідну для укладення Договору.
3.26. Не допускати дій, що можуть створювати загрозу для безпеки експлуатації мереж телекомунікацій, ускладнювати чи унеможливлювати надання Послуг іншим Абонентам.
3.27. Утримувати у справному стані устаткування, що належить Провайдеру та було надане Абоненту у користування.
3.28. Надавати на запит Провайдера інформацію (в тому числі в письмовій формі) про тип кінцевого обладнання, що використовується для отримання Послуг.
3.29. Не втручатись у роботу телекомунікаційної мережі.
3.30. Вчасно знайомитись зі станом свого Особового рахунку та з інформацією, що публікується на сайті Провайдера. Абонент не має права пред’являти Провайдеру претензії у випадку несвоєчасного ознайомлення або не ознайомлення з інформацією, що публікується для нього.
3.31. Не допускати використання на комерційній основі кінцевого обладнання для надання Послуг третім особам.
3.32. Надати згоду Провайдеру на обробку та використання своїх персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».
3.33. У випадку відмови від Послуг Провайдера повернути протягом 7 (семи) робочих днів встановлене на абонентській точці устаткування, що належить Провайдеру та було надане Абоненту у користування.
3.34. Виконувати інші обов’язки, передбачені чинним законодавством України.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПРОВАЙДЕРА

Провайдер має право:
4.1. Самостійно, виходячи з ринкового попиту, встановлювати розміри абонентської плати (тарифи) на телекомунікаційні послуги (в тому числі додаткові послуги), що ним надаються, крім тих Послуг, що згідно з чинним законодавством підлягають державному регулюванню.
4.2. Змінювати тарифи на Послуги, які встановлюються Провайдером самостійно, в порядку передбаченому даним Договором та Правилами.
4.3. Вносити зміни і доповнення до умов Договору. Повідомлення про такі зміни і доповнення розміщуються (оприлюднюються) на сайті Провайдера, не пізніше ніж за 15 (п’ятнадцять) календарних днів до введення їх в дію.
4.4. Тимчасово припинити надання Послуг з власної ініціативи у разі:
4.4.1. Якщо Абонент не сплатив необхідну суму свого Тарифного плану до останнього числа поточного місяця за наступний період користування Послугою — до внесення Абонентом плати за Послуги.
4.4.2. Виконання ремонтних робіт з усунення пошкодження телекомунікаційних мереж, технічних засобів телекомунікацій, профілактичних, планових ремонтних або інших робіт, виконання яких унеможливлює надання Послуг.
4.4.3. Виникнення стихійного лиха, надзвичайної ситуації, введення надзвичайного
воєнного стану відповідно до законодавства.
4.4.4. Виявлення несанкціонованого втручання Абонента в роботу та/або використання телекомунікаційних мереж Провайдера або технічних засобів телекомунікацій Провайдера.
4.4.5. Встановлення факту розсилання Абонентом спаму.
4.5. Припинити надання Послуг та розірвати даний Договір у разі:
4.5.1. Якщо Абонент протягом трьох повних розрахункових періодів з дати призупинення надання Послуг не виконав умови щодо оплати Послуг, визначені Договором.
4.5.2. Порушення Абонентом вимог підпунктів 2-5, 9, 13 і 14 пункту 36 Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, що затверджені Постановою КМУ від 11.04.2012 р. №295.
4.5.3. Порушення Абонентом умов даного Договору.
4.5.4. Припинення діяльності Провайдера з надання Послуг.
4.6. Відмовити Абоненту в укладенні Договору у випадках:
4.6.1. Відсутності технічної можливості забезпечення доступу до телекомунікаційної мережі Провайдера в зазначених Абонентом місцях.
4.6.2. Наявності заборгованості Абонента перед Провайдером за надані Послуги.
4.7. Вимагати від Абонента відшкодування збитків у випадку, коли Абонентом при використанні Послуг за цим Договором порушується чинне законодавство України та даний Договір.
4.8. Відключати в порядку, встановленому законодавством, кінцеве обладнання Абонента на підставі рішення суду, якщо таке обладнання використовується для вчинення протиправних дій або дій, що загрожують національній безпеці.
4.9. Інформувати Абонента про стан його Особового рахунку тоді, коли на його погляд це буде необхідно, або на прохання (запит) Абонента.
4.10. Прокладати телекомунікаційні мережі та встановлювати пристрої, що забезпечують їх належне функціонування з метою якісного надання Абоненту Послуг.
4.11. Інформувати Абонента про акції і новини Провайдера електронною поштою та/або розміщати їх на сайті Провайдера, та/або відправляти повідомлення в Особистий кабінет Абонента, та/або по телефону вказаному Абонентом у Додатку №1 до Договору.
4.12. Інші права, передбачені законодавством України.

Провайдер зобов’язаний:
4.13. Забезпечувати роботу телекомунікаційних мереж та доступ Абоненту до них цілодобово сім днів на тиждень.
4.14. Забезпечувати правильність застосування тарифів.
4.15. Надавати Абоненту вичерпну інформацію щодо телекомунікаційних послуг та консультаційну підтримку щодо отримання та замовлення таких Послуг.
4.16. Вживати заходів щодо усунення причин зниження якості телекомунікаційних послуг.
4.17. Інформувати Абонента через відповідні повідомлення, що розміщуються на Сайті Провайдера та/або в Особистому кабінеті Абонента на сайті Провайдера та/або надсилаються на адресу електронної скриньки Абонента та/або повідомляються Абоненту телефонним зв’язком, та/або доводяться до відома Абонента іншим доступним шляхом про:
4.17.1. Зміну тарифів (в тому числі абонентської плати) та їх вартість (тарифів), а також зміну умов надання Послуг — не пізніше ніж за 7 (сім) календарних днів до їх введення.
4.17.2. Виконання капітальних, профілактичних чи інших робіт, в тому числі аварії на телекомунікаційних мережах, що призведе до тимчасового скорочення переліку Послуг чи припинення їх надання, а також строки поновлення надання Послуг — не пізніше десяти днів до початку їх виконання.
4.17.3. Тимчасове припинення надання Послуг чи зниження до неприпустимих значень показників якості послуг у зв’язку з пошкодженням телекомунікаційних мереж, в тому числі у разі виникнення форс-мажорних обставин, та строки поновлення надання Послуг, якщо є підстави вважати, що пошкодження мереж не буде усунуто протягом однієї доби — невідкладно з моменту виникнення обставин, що спричинили припинення надання Послуг.
4.17.4. Припинення Провайдером діяльності з надання Послуг — не пізніше трьох місяців до такого припинення.
4.17.5. Умови отримання або припинення надання Послуг у випадку надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану, стихійного лиха — в строки, визначені відповідно до законодавства.
4.17.16. Скорочення переліку або припинення надання Послуг відповідно до законодавства та умов Договору — невідкладно з моменту скорочення та/або припинення надання Послуг.
4.17.7. Вимоги щодо використання кінцевого обладнання — до початку надання Послуг.
4.17.8. Про Іншу інформацію щодо наданих Послуг — протягом одного місяця з моменту одержання запиту Абонента.
4.18. Не розголошувати персональні дані Абонента, за винятком випадків прямо передбачених чинним законодавством.
4.19. Вживати відповідно до законодавства заходів із забезпечення конфіденційності інформації, що передається телекомунікаційними мережами.
4.20. Вести особовий рахунок Абонента з відображенням на ньому інформації, що стосується виконання умов даного Договору (перелік і вартість наданих Абоненту Послуг, підсумковий баланс взаємних розрахунків за цим Договором, реквізити Абонента тощо). Надавати Абоненту можливість ознайомитись зі станом його Особового рахунку.
4.21. Направляти працівників Провайдера на виконання будь-яких Послуг (платних чи безоплатних) лише при наявності у працівників посвідчення з фотокарткою, скріпленою печаткою, із зобов’язанням пред’явити посвідчення Абоненту.
4.22. Надавати безкоштовну цілодобову технічну підтримку Абонентам за телефонами, вказаним на Сайті Провайдера в тому обсязі, наскільки це можливо.

5. ТАРИФИ НА ПОСЛУГИ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ЗА НАДАНІ ПОСЛУГИ

5.1. Провайдер встановлює та пропонує на вибір Абонента Тарифи на окремі Послуги та/або Тарифні плани на визначений ним перелік (пакет) Послуг, а також строк їх дії.
5.2. Оплата Послуг здійснюється в національній валюті України в безготівковій формі шляхом переказу грошових коштів на поточний рахунок Провайдера.
5.3. Абонент здійснює розрахунки з Провайдером телекомунікацій самостійно або через суб’єктів господарювання, що відповідно до законодавства мають право приймати платежі.
5.4. Провайдер здійснює персоніфікований облік розрахунків за надані Послуги з кожним Абонентом окремо (у тому числі з використанням Особового рахунка Абонента, на якому ведеться облік нарахованих та сплачених коштів).
5.5. Оплата Послуг Провайдера здійснюється Абонентом завчасно методом авансових платежів.
5.6. Провайдер надає Абоненту всю необхідну інформацію про порядок та способи оплати Послуг шляхом розміщення такої інформації на сайті Провайдера.
5.7. Абонент самостійно несе відповідальність за вірність проведених ним платежів.
5.8. Дата фактичного надходження коштів від Абонента на розрахунковий рахунок Провайдера є моментом оплати Послуг.
5.9. Інформація про здійсненні Абонентом платежі, а також про вид, обсяг і вартість наданих Абоненту Послуг розміщується на Особистому рахунку Абонента, з яким Абонент може ознайомитися в Особистому кабінеті на сайті Провайдера.
5.10. Розрахунковий період становить 1 (один) календарний місяць, якщо інше не передбачено Тарифами.
5.11. Провайдер зобов’язаний повернути Абоненту невикористані кошти за його письмовою заявою у разі:
5.11.1. Ненадання замовлених Послуг.
5.11.2. Відмови Абонента від попередньо оплачених Послуг, які він не отримав.
5.11.3. Припинення дії Договору, крім випадків закінчення строку позовної давності.
5.11.4. Надання послуг, які Абонент не замовляв.
5.11.5. Настання інших випадків, визначених законодавством.
5.12. Провайдер здійснює повернення невикористаних коштів (за наявності підстав для повернення невикористаних коштів, передбачених даним Договором) у строк, що не перевищує 30 календарних днів з моменту отримання письмової заяви від Абонента.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. Провайдер та Абонент за порушення вимог даного Договору щодо порядку надання та отримання Послуг несе відповідальність згідно з чинним законодавством України.
6.2. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.
6.3. У разі виявлення пошкодження телекомунікаційної мережі, що сталося з вини Абонента, та завдання Провайдеру збитків з вини Абонента, витрати Провайдера, пов’язані з усуненням пошкодження, відшкодовуються Абонентом у порядку, встановленому законом. Факт пошкодження телекомунікаційної мережі з вини Абонента оформляється актом у двох примірниках, кожний з яких підписується уповноваженим представником Провайдера та Абонентом, з вини якого сталося пошкодження. У разі відмови Абонента від підписання акту він підписується не менш як двома представниками Провайдера.
6.4. Відсутність технічної можливості для надання Абоненту Послуг не є підставою для подання Абонентом Провайдеру будь-яких претензій.
6.5. Провайдер не несе відповідальності за неотримання Абонентом Послуг або отримання Послуг неналежної якості у випадках:
6.5.1 Несанкціонованого втручання Абонента або третіх осіб у роботу телекомунікаційної мережі, пошкодження телекомунікаційної мережі.
6.5.2. Пошкодженого (несправного) абонентського відгалуження та/або кінцевого обладнання.
6.5.3. Невідповідності технічних характеристик абонентського відгалуження та/або кінцевого обладнання вимогам Провайдера, а також у разі, якщо роботи з підключення абонентського відгалуження та/або кінцевого обладнання були виконані Абонентом самостійно.
6.6. Відповідальність і ризики за використання інформаційних ресурсів Інтернет несе Абонент. Провайдер не дає ніяких гарантій відносно будь-яких товарів, інформації і послуг, які поставляються або надаються за допомогою Інтернет, не несе відповідальності за будь -які втрати або збитки, які прямо або побічно отримав Абонент або треті особи внаслідок використання інформаційних ресурсів Інтернет або неможливості їх використання.
6.7. Провайдер не забороняє доступ до будь-яких ресурсів Інтернет, мережам, серверам, сховищам даних, проте, Абонентом визнається, що інші оператори Інтернет час від часу можуть фільтрувати інформаційні потоки або забороняти доступ до тих або інших ресурсів Інтернет, і Абонент погоджується, що Провайдер не буде відповідальним за подібні дії третіх осіб.
6.8. Відповідальність Провайдера за надання Послуги Абоненту обмежується точкою підключення Абонентського відгалуження до телекомунікаційної мережі Провайдера. Усі інші пристрої (абонентське відгалуження, кінцеве обладнання) не входить до сфери відповідальності Провайдера, Провайдер не здійснює заземлення будь-якого обладнання Абонента (персонального комп’ютера, модему, тощо).
6.9. Провайдер здійснює заходи, спрямовані на забезпечення конфіденційності отриманої і відправленої інформації Абонента. Доступ до такої інформації мають тільки Провайдер та працівники уповноваженої на це третьої сторони виключно з метою технічного забезпечення надання Послуги або у випадках надходження з боку третіх осіб звернень щодо умисних дій Абонента, спрямованих на завдання шкоди шляхом розповсюдження комп’ютерних вірусів, спаму, матеріалів образливого характеру, використання Інтернету з метою шахрайства та інше. Такі працівники несуть персональну відповідальність за розголошення отриманої і відправленої інформації Абонента.
6.10. Захист від несанкціонованого доступу інших осіб до комп’ютера Абонента Провайдером не гарантується і забезпечується Абонентом самостійно.
6.11. Жодна із сторін Договору не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх обов’язків згідно цього Договору, якщо це спричинено невідворотними діями за обставин непереборної сили, про які сторони не могли знати заздалегідь або не могли їх передбачити.

7. ПОРЯДОК І СТРОК РОЗГЛЯДУ ЗВЕРНЕНЬ АБОНЕНТА

7.1. Абонент має право відповідно до законодавства подавати Провайдерові звернення (заяви, скарги, пропозиції) щодо надання та отримання Послуг.
7.2. У зверненні Абонента щодо ненадання чи неналежного надання послуг зазначаються відомості про Абонента, дата, час, умови, за яких Абонент намагався отримати Послугу, результат її отримання, кінцевого обладнання Абонента.
7.3. Звернення можуть бути подані в усній формі, у тому числі за телефоном Провайдера (044) 377-72-70, та шляхом надсилання електронного повідомлення на адресу: tvintel@tvintel.com.ua або через онлайн-форму на сайті Провайдера.
7.4. Звернення розглядаються і вирішуються Провайдером у термін не більше одного місяця від дня їх надходження.
7.5. Про результати розгляду звернення Провайдер повідомляє Абонента у формі, в якій таке звернення було подано. За вимогою Абонента Провайдер повідомляє про результати розгляду звернення у письмовій формі.
7.6. Провайдер забезпечує розгляд звернень Абонента та усунення порушень вимог законодавства та/або Договору з урахуванням вимог Закону України «Про звернення громадян».

8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ПРИПИНЕННЯ ЙОГО ДІЇ

8.1. Даний Договір набуває чинності з моменту його прийняття Абонентом шляхом акцепту та є таким, що укладений на невизначений строк і діє до моменту його припинення в випадках, передбачених даним Договором та законодавством.
8.2. В ході його виконання в даний Договір можуть вноситися з ініціативи Провайдера зміни та доповнення, які підлягають офіційному оприлюдненню шляхом розміщення (публікації) таких змін на Офіційному Сайті не менше, ніж за 15 календарних днів до введення їх в дію. Датою прийняття всіх внесених Провайдером змін у Договір є дата оплати Послуг, що була зроблена Абонентом після публікації таких змін на сайті Провайдера.
8.3. Абонент зобов’язаний здійснити оплату усіх Послуг, наданих Провайдером за цим Договором, до дати припинення дії цього Договору. Провайдер має право відмовитись від виконання зобов’язань за цим Договором у зв’язку із заборгованістю Абонента за надані Послуги.

9. ФОРС-МАЖОР

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань за даним Договором, якщо вони доведуть, що таке невиконання сталося внаслідок обставин непереборної сили (форс-мажорні обставини). Під форс-мажорними обставинами розуміються зовнішні, надзвичайні обставини, які не існували під час підписання цього Договору, виникли незалежно від волі Сторін, про виникнення і дії яких Сторони не могли знати і перешкодити їх виникненню. Форс-мажорними обставинами визначаються такі обставини як пожежі, землетруси, катастрофи техногенного та іншого характеру, військові дії, блокади, епідемії, заборонні заходи міжнародних організацій, органів державної влади і місцевого самоврядування.
9.2. Термін виконання зобов’язань за Договором відкладається при виникненні обставин, визначених у попередньому пункті цього Договору, на час, протягом якого такі обставини будуть діяти.

10. ІНШІ УМОВИ

10.1. Умови даного Договору діють для всіх Абонентів.
10.2. Абонент особисто використовує Послуги, надані Провайдером.
10.3. Абонент надає дозвіл Провайдеру на використання спільної власності (горища, сходові марші сходи, підвали тощо) у будинку, де проживає Абонент, для прокладання, технічного та аварійного обслуговування, ремонту телекомунікаційної мережі Провайдера.
10.4. У випадку виникнення неврегульованих претензій між Сторонами кожна з них може захищати свої порушені права у порядку, встановленому положеннями діючого законодавства України.
10.5. Сторони будуть вживати всіх необхідних заходів для вирішення спорів та розбіжностей, що можуть виникнути у зв’язку з дією та виконанням цього Договору, шляхом переговорів. У випадку неможливості вирішення спорів шляхом переговорів, вони підлягають вирішенню відповідно до встановленої законодавством України підвідомчості та підсудності. Правом, що регулює відносини між Сторонами, є право України.

11. РЕКВІЗИТИ ПРОВАЙДЕРА

Товариство з обмеженою відповідальністю «ТВІНТЕЛ»
Юридична адреса: бул. Чоколівський, 19-А, м. Київ, 03186
Код ЄДРПОУ 38393301,
п/р 26007515466 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» МФО 380805
тел: (044) 377 72 70
e-mail: tvintel@tvintel.com.ua

Додаток №1

Заява про приєднання до Публічного договору (оферта)
про надання телекомунікаційних послуг №_____________________

П.І.Б._________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Місце постійної реєстрації (проживання):_______________________________________________________________________
____________________________________________________________________ Дата народження _______________________
Паспорт: серія _________ №_________________ виданий__________________________________________________________
__________________________________________________________________________Дата видачі:______________________
Ідентифікаційний код:________________________________________________________________________________________
E-MAIL:___________________________________________________________________________________________________
Відомості про контактні телефони:_____________________________________________________________________________
Цією заявою я приймаю та погоджуюсь з усіма умовами Публічного договору (оферта) про надання телекомунікаційних послуг за адресою http://www.tvintel.com.ua Технічна підтримка Документи, а також,
згідно із вимогами ст. 11 Закону України “Про захист персональних даних” надаю згоду ТОВ “ТВІНТЕЛ” на обробку моїх персональних даних.

Місце надання Послуг _______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

Обраний тарифний план:_____________________________________________________________________________________

Бере участь у акціях: ________________________________________________________________________________________

____________________ ______________________ / ______________________ /
Дата заповнення (підпис абонента для підтвердження коректності даних)

Контактні телефони :
Технічна підтримка: 377-72-70 e-mail: tvintel@tvintel.com.ua

Офіційний сайт: http://www.tvintel.com.ua
Дані для входу до особистого кабінету: http://stat.tvintel.com.ua Логін __________________ Пароль_________________
Налаштування Wi-Fi мережі: SSID____________________________________ Пароль_____________________________
Налаштування мережі: Ми використовуємо автоматичну систему підключення Dynamic IP, то ж якщо ваше обладнання зареєстровано в системі — послуга налаштується автоматично. У випадку, якщо ваш комп’ютер(маршрутизатор) не зареєстрований в нашій системі – зареєструйте його у Вашому особистому кабінеті за адресою http://stat.tvintel.com.ua.

Реквізити для оплати послуг ТОВ «ТВІНТЕЛ»:
п/р 26007515466 АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» МФО 380805 ЄДРПОУ 38393301, призначення платежу: абонентська плата за доступ до мережі Інтернет згідно договору _________________( вказати номер ),
абонент __________________________________ (вказати П.І.Б.).

Додаткові реквізити для оплати послуг ТОВ «ТВІНТЕЛ»:
р/р 26006052676263 в Ф»РОЗРАХ.ЦЕНТР»ПАТ КБ»ПРИВАТБАНК»,КИЇВ МФО 320649, ЕДРПОУ 38393301 ТОВ «ТВІНТЕЛ», призначення платежу: абонентська плата за доступ до мережі Інтернет згідно договору _________________( вказати номер ),
абонент __________________________________ (вказати П.І.Б.).

Абонент підтверджує, що кабель вита пара, що знаходиться на шляху від розподільчого щита до кінцевого обладнання є його приватною власністю та не заперечує використання цього кабелю при підключенні його до послуг доступу до мережі Інтернет від ТОВ «ТВІНТЕЛ».

Дата______________________ Підпис Абонента___________________________